Professionals
16366
page-template-default,page,page-id-16366,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Professionals

Beroepsgroep

INOVAT Professionals is de naam van een beroepsgroep, welke in 2005 is opgericht. Het doel is aan de buitenwereld te kunnen laten zien, dat iemand in voldoende mate geschoold is om zijn / haar vak uit te oefenen EN de vakkennis op peil houdt.

 

INOVAT Professionals

 • Werken conform de officiële gedragscode
 • Zijn verplicht om deel te nemen aan alle activiteiten vanuit de vereniging, welke er toe bijdragen dat hun vakkennis op peil blijft. Hiertoe is het “ABC voor Inovat Professionals” opgesteld en vastgesteld door de Algemene Vergadering.

 

Werkgebied

INOVAT Professionals houden zich in hun dagelijkse werk bezig met het vakgebied “mens – werk afstemming”. Door gebruik te maken van erkende instrumenten en technieken onderzoeken zij welke mogelijkheden er zijn voor een cliënt op zijn / haar weg naar volwaardig werk in het reguliere bedrijfsleven. INOVAT Professionals verrichten een maatschappelijke taak, waarbij het belang van derden op de voorgrond staat. In hun beroepsuitoefening handelen zij binnen het kader van de wet, de uitvoeringsregels en volgens adequate professionele en ethische normen.

 

Takenpakket

 • Onderzoeken van re-integratiemogelijkheden van werknemers bij de eigen werkgever en van zelfstandigen in hun eigen bedrijf en het adviseren hieromtrent
 • Initiëren van voorzieningen (waaronder scholing) of aanpassingen, welke strekken tot behoud, herstel en/of bevordering van de arbeidsgeschiktheid
 • Bemiddelbaar maken van personen met een arbeidsbeperking
 • Bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking naar werk.

 

Contract

Verdere professionalisering van de vereniging en haar leden vereist een professionele aanpak. Een onderdeel van die aanpak is het uitgroeien tot een vereniging, waar professionals geregistreerd zijn.

 

Een registratie houdt in, dat er sprake is van rechten maar ook van plichten. Met de INOVAT Professional wordt een contract afgesloten. Wil er sprake kunnen zijn van verdere ontwikkeling, dan moet de geregistreerde bereid zijn zich te houden aan zijn rechten en plichten EN de gedragscode.

 

In het contract zijn de rechten en de plichten vastgelegd. Niet alleen van de INOVAT Professional, maar ook van de vereniging. Op basis van het contract mag de geregistreerde  voortaan INOVAT Professional toevoegen aan zijn / haar functie binnen de organisatie. De gegevens uit het contract worden vastgelegd in de Database INOVAT Professionals. De INOVAT Professional ontvangt de bevestiging van zijn / haar toelating en de vereniging verleent het recht tot gebruik van de titel “INOVAT Professional”.

 

Controle

De INOVAT Professionals leggen eens per drie jaar verplicht verantwoording af aan de vereniging. Daarbij moeten zij aantonen welke activiteiten zijn ondernomen om de vakkennis op peil te houden.

 

Klachten

De vereniging beschikt over een officiële Klachtencommissie, welke commissie werkt conform een vastgelegde procedure. Klachten over de INOVAT Professional kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan:

 

Klachtencommissie INOVAT
Groen van Prinstererlaan 181
2555 HN   Den Haag

Gedragscode

Van elke professional wordt gevraagd dat hij de waarden, die hij in zijn beroep dient en de daar aan ten grondslag liggende beginselen, in zijn praktische handelen weet te verwezenlijken. Een gedragscode geeft in grote lijnen aan hoe dit moet gebeuren. Een gedragscode kan daarom omschreven worden als de richtlijn voor wat in de betrokken beroepsgroep en in de maatschappij beschouwd wordt als professioneel gedrag. Een gedragscode is niet alleen een referentiekader voor de beroepsgenoten, maar ook een referentiekader voor allen die met deze beroepsgroep te maken krijgen. De code verduidelijkt en versterkt de positie van alle betrokkenen.

 

De INOVAT professional houdt zich bezig met personen die arbeidsgehandicapt zijn of dreigen te worden. Hij kan daarbij de volgende werkzaamheden verrichten op het gebied van “mens – werk afstemming”:

 • het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden van werknemers bij de eigen werkgever en van zelfstandigen in hun eigen bedrijf en het adviseren hieromtrent
 • het initiëren van voorzieningen (waaronder begrepen scholing) of aanpassingen, die strekken tot behoud, herstel en/of bevordering van de arbeidsgeschiktheid
 • het bemiddelbaar maken van personen met een arbeidsbeperking
 • het bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking naar arbeid

 

De professional verricht een maatschappelijke taak, waarbij het belang van derden op de voorgrond staat. In zijn beroepsuitoefening handelt hij binnen het kader van de wet, de uitvoeringsregels en volgens adequate professionele en ethische normen. De gedragscode draagt bij aan de kwaliteit van het handelen en vergroot daardoor het vertrouwen in de professional.

 

De gedragscode is een richtlijn voor het gedrag van de professional. In de eerste paragraaf staan algemene gedragsregels, die de basis zijn van het handelen. In de tweede paragraaf staan de specifieke gedragsregels voor de directe relatie met de cliënt. In de paragrafen drie en vier staan de overige regels betreffende de relaties met derden, die eveneens de cliënt ten goede komen.

 

Drenthe

Emmen, UWV

De heer H. Möhlmann, 7120.1308.000101

 

Odoornerveen, Hunic Re-integratie Advies Bureau

De heer H. Möhlmann, 7120.1308.000101

 

Overijssel

Schuurmans Consultancy

De heer B. Schuurmans, 7115.1303.000101

 

Gelderland

Amersfoort, ADarbo

Mevrouw Z. Houbolt-Wit, 7110.1298.000101

 

Angeren

Mevrouw C.B.M. Langenhorst, 7112.1230.000101

 

Arnhem, Presikhaaf Arbeidsintegratie

Mevrouw R. Hendrixen, 7075.1226.000210

 

Doetinchem, Parell Arbeidsdeskundig Adviesbureau

Mevrouw M. Knoester-Van der Harst, 7107.1295.000122

 

Mook, Jessica Van Pelt Zelfstandig Arbeidsdeskundige

Mevrouw J.R. van Pelt, 7108.1296.000111

 

Utrecht

Utrecht, UWV Werkbedrijf

De heer E. de Lang, 7125.1314.000101

 

Noord-Holland

Amsterdam, Pantar

De heer N.A. Mul, 7102.1275.000030

 

Amsterdam, Arbeid en re-integratie

Mevrouw P. Moens, 7118.1306.000101

 

Amsterdam, UWV Werkbedrijf

Mevrouw M. van Hillo-Woertman, 7124.1313.000101

 

Zuid-Holland

Alphen aan den Rijn

Leonoor Boogaard, 7109.1297.000101

 

Den Haag, Ministerie van BiZa en Koninkrijksrelaties

De heer H. Klok, 7111.1299,000101

 

Dordrecht, Advies bij Arbeid B.V.

Mevrouw T. van der Loos, 7119.1307.000101

 

Gouda / Capelle aan den IJssel, Promen

De heer M.A. In ’t Veld, 7076.1227.013200

De heer H. de Graaf, 7076.1266.012200

 

Gouda, Het Segment Praktijkonderwijs

De heer A. van Iterson, 7104.1294.000100

De heer J.L. Nobel, 7104.1285.000100

 

Gouda

Mevrouw J.B. Siegers, 7106.1294.000011

 

Gouda, Incentivo BV

Mevrouw E.M. Hendrikson, 7123.1312.000101

 

Hendrik Ido Ambacht, JobUp B.V.

De heer A.E. Baan, 7113.1301.000101

 

Rotterdam, Educatiecentrum W&I (Gemeente)

Mevrouw M.M.E. Alberti, 7088.1218.013200

Mevrouw A. Mol, 7088.1277.013200

Mevrouw P. Wijker, 7088.1277.013200

Mevrouw M.C. de Vries, 7088.1309.013200

 

Rotterdam, Synthra BV

De heer R.H.J. Luiken, 7117.1305.000101

 

Noord-Brabant

Goirle, ABC45 advies & training BV

De heer R.H.J. Luiken, 7117.1305.000101

 

Oss, Travon

De heer R.L.M. Meeuwsen, 7104.1231.002100

 

St. Anthonis

Mevrouw C.E.H. Smits, 7105.1293.012013

 

Zeeland

Vlissingen, Rematched Verzuimadvies & Begeleiding

De heer E.R. Oosterweghel, 7116.1304.000101

 

Limburg

Eijsden, Feijs ARBO Consultancy

De heer R.G.M. Jacobs, 7121.1310.000101

 

 

Toelichting Registratiecode

 • 1e blok: inschrijfnummer werkgever / lid van INOVAT
 • 2e blok: persoonlijk inschrijfnummer Inovat Professional
 • 3e blok – 1e positie:
  gediplomeerde arbeidskundige (VOA-1 en 2), waarbij het cijfer oploopt naarmate men hogere diploma’s heeft behaald
 • 3e blok – 2e positie:
  gecertificeerde toepasser van MTM en/of aanverwante technieken, waarbij het cijfer oploopt naarmate men meer technieken beheerst
 • 3e blok – 3e positie:
  gecertificeerde toepasser van arbeidskundige technieken (zoals MAST, Ruward en Valpar), waarbij het cijfer oploopt naarmate men meer technieken beheerst
 • 3e blok – 4e positie:
  gecertificeerde toepasser van instrumenten voor matching (zoals MELBA, MTP en NPO), waarbij het cijfer oploopt naarmate men meer instrumenten beheerst
 • 3e blok – 5e positie:
  Gediplomeerd op het vakgebied Arbeidsdiagnostiek (bijvoorbeeld de arbeidsdiagnosticus), waarbij het cijfer oploopt naarmate men hoger is opgeleid
 • 3e blok – 6e positie:
  Geschoold toepasser van instrumenten en methodieken met betrekking tot fysieke belastbaarheid / ergonomie, waarbij het cijfer oploopt naarmate men breder is opgeleid.